Klasyfikacja gruntów

Klasyfikacja gruntów

Jednym z obszarów usług, jakie świadczy nasza firma geodezyjna, jest klasyfikacja gruntów. Do wykonania takiego zlecenia jest niezbędna wiedza z dziedziny gleboznawstwa, która pozwala ustalić cechy genetyczne gleby oraz jej przydatność produkcyjną.  

Realizacja zadania polega na określeniu klasy bonitacyjnej gruntów rolnych i leśnych. Podstawę prawną stanowi dla niej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zawiera ono między innymi tabelę klas.  

Klasyfikacja gruntów wymaga przeprowadzenia prac terenowych, a następnie sporządzenia dokumentacji technicznej. Zlecenie jest wykonywane na potrzeby osób fizycznych oraz firm i instytucji. Ocenie klasy bonitacyjnej poddaje się: 

  • grunty rolne – orne, pastwiska i łąki, zadrzewione i zakrzewione, grunty pod stawami i rowami oraz nieużytki, 
  • grunty zrekultywowane lub zmeliorowane, 
  • grunty pod wodozbiorami, 
  • grunty pod lasami, 
  • tereny różne (zamknięte, wykazane w ewidencji gruntów i budynków). 

Klasyfikacja gruntów jest wymagana w przypadku zmiany sposobu użytkowania, występowania braku określenia klasy, zalesienia gruntów rolnych, bądź też weryfikacji istniejących zapisów w ewidencji gruntów z rzeczywistością. Konkretne przypadki przeanalizujemy podczas rozmowy telefonicznej pod numerem 609 41 67 57.