Mapy do celów planistycznych

Mapy do celów planistycznych

Wytyczenia obiektów na gruncie  (przeniesienie projektu w teren)

Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie to pierwsza czynność na placu budowy. Zgodnie z prawem wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę muszą być wytyczone na gruncie przez uprawnionego geodetę.

Na czym to polega?

Jest to wyniesienie w terenie tego co zakłada projekt budowlany, czyli np. budynki – wytyczamy najczęściej osie konstrukcyjne a w przypadku  sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna ) tyczymy punkty załamania  przebiegu sieci oraz punkty charakterystyczne. Po skończonej pracy inwestor otrzymuje wpis do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę.

Jak wygląda przebieg prac?

 1. Zlecenie pracy – potrzebny będzie projekt
 2. Opracowujemy projekt w komputerze.
 3. Wyniesienie danych liczbowych w terenie.
 4. Wpis do dziennika budowy

Ile czasu to trwa?

Domek jednorodzinny – projekt dostarcza inwestor przynajmniej dzień przed tyczeniem.

Bardziej skomplikowane obiekty budowlane – termin wykonania jest uzgadniany indywidualnie.

 • Inwentaryzacje powykonawcze (naniesienie na mapy wybudowanych obiektów)
 • Podziały nieruchomości
 • Wznowienie granic nieruchomości (odszukanie w terenie przebiegu granic np. przed postawieniem nowego ogrodzenia)
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Kompleksowa obsługa inwestycji
 • Sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp.
 • Pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych
 • Pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw
 • Pomiary objętości mas ziemnych
 • Prace nietypowe
 • KLASYFIKACJA GRUNTÓW

Pozostałe:

 • Wektoryzacja rastrów (przekształcenie rastra w wektor w pliku .dwg)
 • Doradztwo w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, budowy i odbioru końcowego