Oferta

Mapa do celów projektowych (wtórniki)

Asortyment podstawowy:

Przyjmujemy zlecenia na wykonanie map do celów projektowych – analogowych, rastrowych, wektorowych.

Do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebna będzie mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Mapy w zależności od potrzeb wykonuje się jako: mapy papierowe lub na kalce,  Mapy rastrowe ( raster mapy zasadniczej odpowiednio przygotowany i zredagowany oraz umieszczony we właściwym miejscu – na właściwych współrzędnych w układzie współrzędnych obowiązującym w danym powiecie, mieście, gminie – format .dwg, lub najbardziej zaawansowane - mapy wektorowe (cyfrowe w formacie .dwg ).

Jak wygląda przebieg prac?

 1. Zlecenie pracy (potrzebne będą dane określające położenie działki takie jak: jej numer, numer lub nazwa obrębu, a najlepiej załącznik graficzny z zaznaczonym zakresem opracowania)
 2. My zgłaszamy "robotę" geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Wykonujemy pomiary geodezyjne w terenie
 4. Kompletujemy operat pomiarowy (zbiór dokumentów technicznych) i przekazujemy go do kontroli w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kontrola powinna trwać zgodnie z przepisami do 6 dni roboczych)

Na czas wykonania map mają wpływ: wielkość opracowywanego terenu oraz sprawne działanie administracji (PODGiK) w danym powiecie.

Mapy do celów planistycznych

Wytyczenia obiektów na gruncie  (przeniesienie projektu w teren)

Wytyczenie budynku, inaczej wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie to pierwsza czynność na placu budowy. Zgodnie z prawem wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę muszą być wytyczone na gruncie przez uprawnionego geodetę.

Na czym to polega?

Jest to wyniesienie w terenie tego, co zakłada projekt budowlany, czyli np. budynki – wytyczamy najczęściej osie konstrukcyjne, a w przypadku sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna ) tyczymy punkty załamania przebiegu sieci oraz punkty charakterystyczne. Po skończonej pracy inwestor otrzymuje wpis do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę.

Jak wygląda przebieg prac?

 1. Zlecenie pracy - potrzebny będzie projekt
 2. Opracowujemy projekt w komputerze.
 3. Wyniesienie danych liczbowych w terenie.
 4. Wpis do dziennika budowy

Ile czasu to trwa?

Domek jednorodzinny - projekt dostarcza inwestor przynajmniej dzień przed tyczeniem.

Bardziej skomplikowane obiekty budowlane - termin wykonania jest uzgadniany indywidualnie.

 • Inwentaryzacje powykonawcze (naniesienie na mapy wybudowanych obiektów)
 • Podziały nieruchomości
 • Wznowienie granic nieruchomości (odszukanie w terenie przebiegu granic np. przed postawieniem nowego ogrodzenia)
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Kompleksowa obsługa geodezyjna
 • Sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp.
 • Pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych
 • Pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw
 • Pomiary objętości mas ziemnych
 • Prace nietypowe
 • Klasyfikacja gruntów

Pozostałe:

 • Wektoryzacja rastrów (przekształcenie rastra w wektor w pliku .dwg)
 • Doradztwo w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, budowy i odbioru końcowego

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacja powykonawcza jest to niezbędna procedura do odbioru obiektu w Nadzorze Budowlanym. Wykonujemy ją po zakończeniu prac budowlanych (np. domki jednorodzinne), lub przed zasypaniem (sieci uzbrojenia terenu). Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają inwentaryzacji - a ta wykonywana jest przez  uprawnionego geodetę.

Jak wygląda przebieg prac?

 1. Przyjmujemy zlecenie - potrzebny będzie projekt.
 2. Zgłaszamy "robotę" geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 3. Uzyskujemy potrzebne dokumenty z PODGiK.
 4. Pomiar w terenie.
 5. Kompletujemy dokumentację w postaci operatu pomiarowego i przekazujemy go do PODGiK.
 6. Przekazanie map z inwentaryzacji inwestorowi po nadaniu im klauzul w PODGiK

Jak długo to trwa?

Budynek -  od dwóch tygodni do miesiąca.

Sieci infrastruktury technicznej - zależy od wielkości zadania

Podział nieruchomości

Podziały działek

Wydzielenie działek gruntu może być wykonane w dwóch przypadkach:

 • Nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych na cele rolne i leśne bądź, w razie braku planów, wykorzystywane na te cele. W takim przypadku dokumentacja geodezyjna będzie podstawą do ujawnienia nowych działek w ewidencji gruntów i Księgach wieczystych.
 • Nieruchomości, które nie są wykorzystywane na cele rolne lub leśne oraz nie przeznaczone w planie miejscowym na takie cele - Niezbędne jest uzyskanie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

Czy podział działki będzie możliwy do zrealizowania? Zależy to od zgodności z ustaleniami planu miejscowego. W przypadku jego braku i jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym obowiązkiem jego sporządzenia, nieruchomość można podzielić, jeśli podział nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi lub jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Ustawie o gospodarce nieruchomościami wymienione są również sytuacje, kiedy dopuszcza się podziały niezgodne z ustaleniami planu miejscowego czy wydanymi warunkami zabudowy.

Dokumentacja podziałowa musi być wykonana przez geodetę posiadającego uprawnienia z zakresu:  "Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych".
Każdy podział działki to indywidualne podejście do sprawy – dlatego też szczegóły dotyczące technicznej strony postępowania i kosztów z tym związanych staramy się omawiać z klientem osobiście, a nie przez telefon.

Wznowienie granic nieruchomości (odszukanie w terenie przebiegu granic np. przed postawieniem nowego ogrodzenia)

Kiedy najczęściej korzysta się z tego typu usługi?

Najczęściej wtedy, gdy planujemy ogrodzić naszą działkę, a nie mamy pewności co do przebiegu jej granic. Ogólnie wtedy, gdy znajomość dokładnego położenia punktów granicznych w terenie jest nam do czegoś potrzebna.

Geodeta wykonujący takie zlecenie musi posiadać odpowiednie uprawnienia: - "rozgraniczanie i podziały nieruchomości  oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych".

Aby dokonać wznowienia granic geodeta dogłębnie bada i analizuje dostępną w archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentację dotyczącą granic podlegających wznowieniu.

W sytuacji, gdy istnieje spór między sąsiadami (spór graniczny), konieczne może okazać się przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości.
Czas zależy od wielkości nieruchomości, ilości punktów granicznych do wznowienia i jakości dokumentacji archiwalnej dotyczącej tych granic.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest do uzyskania Decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej części lub całej działki przeznaczonej na inwestycję. Do uzyskania takiej Decyzji geodeta sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych na podstawie planu zagospodarowania z projektu budowlanego, decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Po uzyskaniu Decyzji geodeta sporządza operat pomiarowy, który po przyjęciu do PODGiK jast podstawą do wprowadzenia odpowiednich zmian w części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie zasadniczej.

Rozgraniczenia nieruchomości

Kompleksowa obsługa inwestycji

Sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp.

Pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych

Pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw

Pomiary objętości mas ziemnych

Prace nietypowe

Klasyfikacja gruntów

Wykonujemy również usługi związane z klasyfikacją gruntów. Dziedzina ta polega na określeniu klasy gruntów rolnych i leśnych. Potrzeba wykonania klasyfikacji gruntów zachodzi w przypadku zmiany sposobu użytkowania, występowania braku określenia klasy, zalesienia gruntów rolnych bądź też weryfikacji istniejących zapisów w ewidencji gruntów z rzeczywistością. Konkretne przypadki przeanalizujemy podczas rozmowy telefonicznej pod numerem 609 41 67 57.

Pozostałe

Wektoryzacja rastrów (przekształcenie rastra w wektor w pliku .dwg)

Doradztwo w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, budowy i odbioru końcowego

Etapy budowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy:

 • Jeżeli gmina posiada plan miejscowy, składamy wniosek w wydziale planowania przestrzennego o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Jeśli nie ma planu miejscowego, w tym samym miejscu składamy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Do złożenia wniosku przygotujmy: mapę do celów opiniodawczych (do nabycia w PODGiK),informacje od dostarczycieli mediów o możliwości wykonania przyłączy (prąd, woda, kanalizacja).

Projekt domu:

Kupujemy projekt gotowy np. w internecie lub u architekta zamawiamy projekt indywidualny. Architekt dokonuje też adaptacji projektu do warunków miejscowych - niezbędna mu w tym celu będzie mapa do celów projektowych, którą zamawiacie Państwo u nas.

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę wydaje Wydział budownictwa przy Starostwie powiatowym. Do wniosku załączamy: projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami (cztery egzemplarze), decyzję o warunkach zabudowy ( lub wypis i wyrys z planu miejscowego), oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowane,

Teraz budujemy:

Należy zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy na minimum 7 dni przed rozpoczęciem budowy w starostwie, załączając zaświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.

Należy zaopatrzyć się w dziennik budowy i tablicę informacyjną, a prace budowlane rozpocząć od wytyczenia budynku przez geodetę, który dokona pierwszego wpisu do dziennika budowy

Kończymy budowę:

Zakończenie budowy zgłaszamy w starostwie na 14 dni przed wprowadzeniem się do nowego domu przedstawiając: protokoły odbioru dostawców mediów, oświadczenie kierownika budowy stwierdzające wykonanie budynku zgodnie z projektem, dziennik budowy oraz inwentaryzację powykonawczą budynku z przyłączami, którą zamówią Państwo u nas.

W razie pytań prosimy o kontakt.