Oferta

Usługi geodezyjne – oferta

Usługi, jakie świadczy klientom firma Geodezja Piotr Chojnacki, to m.in.: pomiary, wytyczanie granic, podział nieruchomości, klasyfikacja gruntów oraz obsługa inwestycji. W pracy wykorzystujemy swoją wiedzę i doświadczenie, a także specjalistyczny sprzęt. Dzięki niemu możemy zagwarantować klientom precyzyjne wyniki oraz fachowo sporządzoną dokumentację.

Z usług naszej firmy mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i firmy czy instytucje. Zajmujemy się pracami terenowymi, a także tworzeniem map i dokumentacji technicznej na potrzeby budowy oraz odbioru obiektów, zmiany zagospodarowania terenu, dziedziczenia czy darowizny oraz rozstrzygania sporów. Mamy również niezbędne uprawnienia, dzięki którym możemy realizować zlecenia, przygotowywać dokumentację i wydawać opinie ważne w świetle przepisów prawa. Zapraszamy do poznania szczegółów naszej oferty.

1. Mapa do celów projektowych (wtórniki)

Przyjmujemy zlecenia na wykonanie map do celów projektowych – analogowych, rastrowych, wektorowych. Są one niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Mapy wykonujemy w formie papierowej, na kalce, w formie rastrowej i wektorowej.  Na realizację składają się: przyjęcie zlecenia, zgłoszenie „roboty” geodezyjnej w PODGiK, właściwe pomiary geodezyjne oraz sporządzenie dokumentacji. Na czas wykonania map mają wpływ wielkość opracowywanego terenu oraz sprawne działanie administracji (PODGiK) w danym powiecie.

2. Mapy do celów planistycznych

Mapa do celów planistycznych jest niezbędna do opracowań Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Wytyczenia obiektów na gruncie 

Wytyczenie budynku w terenie to pierwsza czynność na placu budowy. Zgodnie z prawem, wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę muszą być wytyczone na gruncie przez uprawnionego geodetę. Czynność ta polega na wyniesieniu w terenie tego, co zakłada projekt budowlany. Podczas realizacji zlecenia najczęściej wytyczamy osie konstrukcyjne, a w przypadku sieci uzbrojenia terenu – punkty załamania przebiegu sieci oraz punkty charakterystyczne. Po skończonej pracy inwestor otrzymuje wpis do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę.

4. Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacja powykonawcza to niezbędna procedura do odbioru obiektu w Nadzorze Budowlanym. Wykonujemy ją po zakończeniu prac budowlanych (np. przy budowie domków jednorodzinnych) lub przed zasypaniem (sieci uzbrojenia terenu). Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają inwentaryzacji – jest ona wykonywana przez uprawnionego geodetę.

5. Podziały działek – Podział nieruchomości

Podział nieruchomości to czynność, której wykonanie wymaga spełnienia określonych warunków. Wynikają one z decyzji o planie zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innych przepisów lokalnych. Szczególne sytuacje uwzględnia także ustawa o gospodarce nieruchomościami, która określa warunki podziału nieruchomości. Do realizacji takiego zlecenia geodeta powinien mieć uprawnienia z zakresu: rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych. Dokumentacja podziałowa musi być wykonana przez geodetę posiadającego uprawnienia Każdy podział działki wymaga indywidualnego podejścia oraz bezpośrednich ustaleń z klientem.

6. Wznowienie granic nieruchomości (odszukanie w terenie przebiegu granic np. przed postawieniem nowego ogrodzenia)

Usługa jest przeznaczona dla osób, które planują ogrodzić działkę, a nie mają pewności co do przebiegu jej granic. Geodeta wykonujący takie zlecenie musi posiadać odpowiednie uprawnienia – w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych. Aby dokonać wznowienia granic, dogłębnie bada on i analizuje dokumentację dostępną w archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W sytuacji, gdy istnieje spór między sąsiadami (spór graniczny), konieczne może okazać się przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości.

7. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej części lub całej działki przeznaczonej na inwestycję. Do uzyskania takiej decyzji geodeta sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych na podstawie planu zagospodarowania z projektu budowlanego, decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Po uzyskaniu decyzji geodeta sporządza operat pomiarowy, który po przyjęciu do PODGiK jest podstawą do wprowadzenia odpowiednich zmian w części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie zasadniczej.

8. Klasyfikacja gruntów

Jedną z naszych usług jest klasyfikacja gruntów. Polega ona na określeniu klasy gruntów rolnych i leśnych. Potrzeba wykonania klasyfikacji gruntów zachodzi w przypadku zmiany sposobu użytkowania, występowania braku określenia klasy, zalesienia gruntów rolnych bądź też weryfikacji istniejących zapisów w ewidencji gruntów z rzeczywistością.

9. Pozostałe

  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Kompleksowa obsługa inwestycji
  • Sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp.
  • Pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych
  • Pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw
  • Pomiary objętości mas ziemnych
  • Prace nietypowe
  • Wektoryzacja rastrów (przekształcenie rastra w wektor w pliku .dwg)
  • Doradztwo w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, budowy i odbioru końcowego