Oferta

Usługi geodezyjne – oferta

Usługi, jakie świadczy klientom firma Geodezja Piotr Chojnacki, obejmują szeroko rozumianą obsługę w zakresie pomiarów, wytyczenie budynku lub granic, podziały działek, klasyfikację bonitacyjną gruntów oraz obsługę różnych inwestycji budowlanych. W pracy wykorzystujemy swoją wiedzę i doświadczenie, a także specjalistyczny sprzęt. Dzięki niemu gwarantujemy klientom precyzyjne wyniki oraz fachowo sporządzoną dokumentację. 

Z usług naszej firmy mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i firmy czy instytucje. Zajmujemy się nie tylko pracami terenowymi. Tworzymy również mapy i dokumentację techniczną na potrzeby budowy oraz odbioru obiektów, zmiany zagospodarowania terenu, dziedziczenia czy darowizny i rozstrzygania sporów. Mamy niezbędne uprawnienia, dzięki którym możemy świadczyć usługi geodezyjne, przygotowywać dokumentację i wydawać opinie ważne w świetle przepisów prawa. Zapraszamy do poznania szczegółów naszej oferty:

1. Mapa do celów projektowych (wtórniki)

Przyjmujemy zlecenia na wykonanie map do celów projektowych – analogowych, rastrowych, wektorowych. Są one niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Mapy tworzymy w formie papierowej, na kalce, w formie rastrowej i wektorowej. Na realizację składa się: przyjęcie zlecenia, zgłoszenie „roboty” geodezyjnej w PODGiK, właściwy pomiar działki lub inne pomiary w terenie oraz sporządzenie dokumentacji. Na czas wykonania map mają wpływ: wielkość opracowywanego terenu oraz sprawne działanie administracji (PODGiK) w danym powiecie.

2. Mapy do celów planistycznych

Mapa do celów planistycznych jest niezbędna do opracowań Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Wytyczenia obiektów na gruncie 

Wytyczenie budynku w terenie to pierwsza czynność na placu budowy. Zgodnie z prawem wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę muszą być wytyczone na gruncie przez uprawnionego geodetę. Czynność ta polega na wyniesieniu w terenie tego, co zakłada projekt budowlany. Podczas realizacji zlecenia najczęściej wytyczamy osie konstrukcyjne, a w przypadku sieci uzbrojenia terenu  punkty załamania przebiegu sieci oraz punkty charakterystyczne. Wytyczenie budynku kończymy dokonaniem wpisu do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę.

4. Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacja powykonawcza jest procedurą niezbędną do odbioru obiektu w Nadzorze Budowlanym. Wykonujemy ją po zakończeniu prac budowlanych (np. domki jednorodzinne) lub przed zasypaniem (sieci uzbrojenia terenu). Wszystkie obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowępodlegają inwentaryzacji  a ta jest wykonywana przez uprawnionego geodetę.

5. Podziały działek i nieruchomości

Podział działki lub nieruchomości to czynność, której wykonanie wymaga spełnienia określonych warunków. Regulują je decyzje o planie zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inne przepisy lokalne. Szczególne sytuacje uwzględnia także ustawa o gospodarce nieruchomościami, która określa warunki, w jakich mogą być dokonywane podziały działek. Do realizacji takiego zlecenia geodeta powinien mieć uprawnienia z zakresu: rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnychSą one również wymagane od osoby, która przygotowuje dokumentację. Każdy podział działki wymaga indywidualnego podejścia oraz bezpośrednich ustaleń z klientem. 

6. Wznowienie granic nieruchomości (odszukanie w terenie przebiegu granic np. przed postawieniem nowego ogrodzenia)

Usługa jest przeznaczona dla osób, które planują ogrodzić działkę, a nie mają pewności co do przebiegu jej granic. Geodeta, który wykonuje takie zlecenie, musi mieć uprawnienia: rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Aby dokonać wznowienia granic, dogłębnie bada on i analizuje dokumentację, która jest dostępna w archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W sytuacji, gdy istnieje spór między sąsiadami (spór graniczny), może się okazać konieczne przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości.

7. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej części lub całej działki przeznaczonej na inwestycję. W celu uzyskania takiej decyzji geodeta sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych na podstawie planu zagospodarowania z projektu budowlanego, decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

8. Klasyfikacja gruntów

Jedną z naszych usług jest klasyfikacja bonitacyjna gruntów. Polega ona na określeniu klasy gruntów rolnych i leśnych. Potrzeba wykonania klasyfikacji gruntów zachodzi w przypadku zmiany sposobu użytkowania, występowania braku określenia klasy, zalesienia gruntów rolnych bądź też weryfikacji istniejących zapisów w ewidencji gruntów z rzeczywistością. 

9. Pozostałe usługi geodezyjne

  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Kompleksowa obsługa inwestycji
  • Sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp.
  • Pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych
  • Pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw
  • Pomiary objętości mas ziemnych
  • Prace nietypowe
  • Wektoryzacja rastrów (przekształcenie rastra w wektor w pliku .dwg)
  • Doradztwo w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, budowy i odbioru końcowego