Podziały działek

Podziały działek

Wydzielenie działek gruntu może być wykonane w dwóch przypadkach:

  • Nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych na cele rolne i leśne bądź, w razie braku planów, wykorzystywane na te cele. W takim przypadku dokumentacja geodezyjna będzie podstawą do ujawnienia nowych działek w ewidencji gruntów i Księgach wieczystych.
  • Nieruchomości, które nie są wykorzystywane na cele rolne lub leśne oraz nie przeznaczone w planie miejscowym na takie cele – Niezbędne jest uzyskanie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

Czy podział działki będzie możliwy do zrealizowania?  Zależy to od zgodności z ustaleniami planu miejscowego. W przypadku jego braku i jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym obowiązkiem jego sporządzenia, nieruchomość można podzielić jeśli podział nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi lub jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Ustawie o gospodarce nieruchomościami wymienione są również sytuacje kiedy dopuszcza się podziały niezgodne z ustaleniami planu miejscowego czy wydanymi warunkami zabudowy.

Dokumentacja podziałowa musi być wykonana przez geodetę posiadającego uprawnienia z zakresu:  „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”.
Każdy podział działki to indywidualne podejście do sprawy – dlatego też szczegóły dotyczące technicznej strony postępowania i kosztów z tym związanych staramy się omawiać z klientem osobiście a nie przez telefon.