Podziały działek

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości oraz wydzielenie działek gruntu może być wykonane w dwóch przypadkach.

  • Nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych do celów rolnych lub leśnych bądź, w razie braku planów, wykorzystywane do tych celów. W takim przypadku dokumentacja geodezyjna będzie podstawą do ujawnienia nowych działek w ewidencji gruntów i księgach wieczystych.
  • Nieruchomości, które nie są wykorzystywane do celów rolnych lub leśnych oraz nieprzeznaczone w planie miejscowym do takich celów – niezbędne jest uzyskanie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

Kiedy podział nieruchomości (działki) będzie możliwy do zrealizowania?  Zależy to od zgodności z ustaleniami planu miejscowego. W przypadku jego braku i jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym obowiązkiem jego sporządzenia, można przeprowadzić podział nieruchomości, jeśli nie jest on sprzeczny z odrębnymi przepisami. Czynność możliwa jest także wówczas, gdy jest ona zgodna z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Ustawie o gospodarce nieruchomościami wymienione są również sytuacje, w których dopuszcza się podziały niezgodne z ustaleniami planu miejscowego czy wydanymi warunkami zabudowy.

Dokumentacja podziałowa musi być wykonana przez geodetę posiadającego uprawnienia z zakresu: „rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”. Każdy podział nieruchomości wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego też szczegóły dotyczące technicznej strony postępowania i kosztów z tym związanych staramy się omawiać z klientem osobiście a nie przez telefon.