Pozostałe

Pozostałe

Wektoryzacja rastrów (przekształcenie rastra w wektor w pliku .dwg)

Doradztwo w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, budowy i odbioru końcowego

Etapy budowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy:

  • Jeżeli gmina posiada plan miejscowy skladamy wniosek w wydziale planowania przestrzennego o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Jeśli nie ma planu miejscowego w tym samym miejscu składamy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Do złożenia wniosku przygotujmy: mapę do celów opiniodawczych (do nabycia w PODGiK),informacje od dostarczycieli mediów o możliwości wykonania przyłączy (prąd, woda, kanalizacja).

Projekt domu:

Kupujemy projekt gotowy np. w internecie lub u architekta zamawiamy projekt indywidualny. Architekt dokonuje też adaptacji projektu do warunków miejscowych – niezbędna mu w tym celu będzie mapa do celów projektowych, którą zamawiacie Państwo u nas.

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę wydaje Wydział budownictwa przy Starostwie powiatowym. Do wniosku załączamy: projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami (cztery egzemplarze), decyzję o warunkach zabudowy ( lub wypis i wyrys z planu miejscowego), oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowane,

Teraz budujemy:

Należy zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy na minimum 7 dni przed rozpoczęciem budowy w starostwie – załączając zaświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.

Należy zaopatrzyć się w dziennik budowy i tablicę informacyjną, a prace budowlane rozpocząć od wytyczenia budynku przez geodetę, który dokona pierwszego wpisu do dziennika budowy

Kończymy budowę:

Zakończenie budowy zgłaszamy w starostwie na 14 dni przed wprowadzeniem się do nowego domu przedstawiając: protokoły odbioru dostawców mediów, oświadczenie kierownika budowy stwierdzające wykonanie budynku zgodnie z projektem, dziennik budowy oraz inwentaryzację powykonawczą budynku z przyłączami, którą zamówią Państwo u nas.

W razie pytań prosimy o kontakt.