Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest do uzyskania Decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej części lub całej działki przeznaczonej na inwestycję. Do uzyskania takiej Decyzji geodeta sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych na podstawie planu zagospodarowania z projektu budowlanego, decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Po uzyskaniu Decyzji geodeta sporządza operat pomiarowy, który po przyjęciu do PODGiK jast podstawą do wprowadzenia odpowiednich zmian w części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie zasadniczej.

Rozgraniczenia nieruchomości

Kompleksowa obsługa inwestycji

Sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp.

Pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych

Pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw

Pomiary objętości mas ziemnych

Prace nietypowe