Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor jest zobowiązany do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej części lub całej działki przeznaczonej na inwestycję. W celu jej uzyskania geodeta sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych na podstawie planu zagospodarowania z projektu budowlanego, decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Po uzyskaniu decyzji geodeta sporządza operat pomiarowy. Po przyjęciu do PODGiK jest on podstawą do wprowadzenia odpowiednich zmian w części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie zasadniczej.

Polecamy też inne nasze usługi związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej:

  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • kompleksowa obsługa inwestycji,
  • sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp.,
  • pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych,
  • pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw,
  • pomiary objętości mas ziemnych,
  • klasyfikacja gruntów,
  • prace nietypowe.