Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor jest zobowiązany do uzyskania decyzji, która zezwala na wyłączenie z produkcji rolnej części lub całej działki przeznaczonej na inwestycję. W tym celu geodeta sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych na podstawie planu zagospodarowania z projektu budowlanego, decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 

Po uzyskaniu decyzji geodeta sporządza operat pomiarowy. Po przyjęciu do PODGiK jest on podstawą do wprowadzenia odpowiednich zmian w części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków. Pozwala też wprowadzać zmiany na mapie zasadniczej. 

Polecamy też inne nasze usługi związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, takie jak: 

  • klasyfikacja gruntów, 
  • rozgraniczenia nieruchomości, 
  • kompleksowa obsługa inwestycji, 
  • sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp., 
  • pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych, 
  • pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw, 
  • pomiary objętości mas ziemnych, 
  • prace nietypowe.