Usługi geodezyjne – oferta

Z usług naszej firmy mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i firmy czy instytucje. Zajmujemy się nie tylko pracami terenowymi. Tworzymy również mapy i dokumentację techniczną na potrzeby budowy oraz odbioru obiektów, zmiany zagospodarowania terenu, dziedziczenia czy darowizny i rozstrzygania sporów. Mamy niezbędne uprawnienia, dzięki którym możemy świadczyć usługi geodezyjne, przygotowywać dokumentację i wydawać opinie ważne w świetle przepisów prawa. Zapraszamy do poznania szczegółów naszej oferty:

1. Mapa do celów projektowych (wtórniki)

Przyjmujemy zlecenia na wykonanie map do celów projektowych – analogowych, rastrowych, wektorowych. Są one niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Mapy tworzymy w formie papierowej, na kalce, w formie rastrowej i wektorowej. Na realizację składają się: przyjęcie zlecenia, zgłoszenie „roboty” geodezyjnej w PODGiK, właściwy pomiar działki lub inne pomiary w terenie oraz sporządzenie dokumentacji. Na czas wykonania map mają wpływ: wielkość opracowywanego terenu oraz sprawne działanie administracji (PODGiK) w danym powiecie.

2. Mapy do celów planistycznych

Mapa do celów planistycznych jest niezbędna do opracowań Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Wytyczenia obiektów na gruncie

Wytyczenie budynku w terenie to pierwsza czynność na placu budowy. Zgodnie z prawem wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę muszą być wytyczone na gruncie przez uprawnionego geodetę. Czynność ta polega na wyniesieniu w terenie tego, co zakłada projekt budowlany. Podczas realizacji zlecenia najczęściej wytyczamy osie konstrukcyjne, a w przypadku sieci uzbrojenia terenu – punkty załamania przebiegu sieci oraz punkty charakterystyczne. Wytyczenie budynku kończymy dokonaniem wpisu do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę.

4. Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacja powykonawcza jest procedurą niezbędną do odbioru obiektu w Nadzorze Budowlanym. Wykonujemy ją po zakończeniu prac budowlanych (np. domki jednorodzinne) lub przed zasypaniem (sieci uzbrojenia terenu). Wszystkie obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, podlegają inwentaryzacji – a ta jest wykonywana przez uprawnionego geodetę.

5. Podziały działek i nieruchomości

Podział działki lub nieruchomości to czynność, której wykonanie wymaga spełnienia określonych warunków. Regulują je decyzje o planie zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inne przepisy lokalne. Szczególne sytuacje uwzględnia także ustawa o gospodarce nieruchomościami, która określa warunki, w jakich mogą być dokonywane podziały działek. Do realizacji takiego zlecenia geodeta powinien mieć uprawnienia z zakresu: „rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”. Są one również wymagane od osoby, która przygotowuje dokumentację. Każdy podział działki wymaga indywidualnego podejścia oraz bezpośrednich ustaleń z klientem.

6. Wznowienie granic nieruchomości (odszukanie w terenie przebiegu granic np. przed postawieniem nowego ogrodzenia)

Usługa jest przeznaczona dla osób, które planują ogrodzić działkę, a nie mają pewności co do przebiegu jej granic. Geodeta, który wykonuje takie zlecenie, musi mieć uprawnienia: „rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”. Aby dokonać wznowienia granic, dogłębnie bada on i analizuje dokumentację, która jest dostępna w archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W sytuacji, gdy istnieje spór między sąsiadami (spór graniczny), może się okazać konieczne przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości.

7. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej części lub całej działki przeznaczonej na inwestycję. W celu uzyskania takiej decyzji geodeta sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych na podstawie planu zagospodarowania z projektu budowlanego, decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

8. Klasyfikacja gruntów

Jedną z naszych usług jest klasyfikacja bonitacyjna gruntów. Polega ona na określeniu klasy gruntów rolnych i leśnych. Potrzeba wykonania klasyfikacji gruntów zachodzi w przypadku zmiany sposobu użytkowania, występowania braku określenia klasy, zalesienia gruntów rolnych bądź też weryfikacji istniejących zapisów w ewidencji gruntów z rzeczywistością.

9. Pozostałe usługi geodezyjne

  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Kompleksowa obsługa inwestycji
  • Sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp.
  • Pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych
  • Pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw
  • Pomiary objętości mas ziemnych
  • Prace nietypowe
  • Wektoryzacja rastrów (przekształcenie rastra w wektor w pliku .dwg)
  • Doradztwo w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, budowy i odbioru końcowego