Podziały działek

Podział nieruchomości – Stargard i okolice

Podział nieruchomości oraz wydzielenie działek gruntu mogą być wykonane w dwóch przypadkach, które obejmują:

  • nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych na cele rolne i leśne bądź, w razie braku planów, wykorzystywane na te cele – w takim przypadku dokumentacja geodezyjna będzie podstawą do ujawnienia nowych działek w ewidencji gruntów i Księgach wieczystych.
  • nieruchomości, które nie są wykorzystywane na cele rolne lub leśne oraz nieprzeznaczone w planie miejscowym na takie cele – niezbędne jest uzyskanie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

oznaczona działka budowlana na mapie

Kiedy podział nieruchomości (działki) będzie możliwy do zrealizowania? Zależy to od zgodności z ustaleniami planu miejscowego. W przypadku jego braku i jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem jego sporządzenia, podział nieruchomości można przeprowadzić wtedy, gdy nie jest on sprzeczny z odrębnymi przepisami. Czynność jest możliwa także wówczas, gdy jest zgodna z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ustawie o gospodarce nieruchomościami są również wymienione sytuacje, w których dopuszcza się podziały niezgodne z ustaleniami planu miejscowego czy wydanymi warunkami zabudowy.

Dokumentacja podziałowa musi być wykonana przez geodetę mającego uprawnienia z zakresu: „rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”. Każdy podział nieruchomości wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego też szczegóły dotyczące technicznej strony postępowania i kosztów z tym związanych staramy się omawiać z klientem osobiście, a nie przez telefon.